Notícies

Actualizació del curs Tramita

Actualizació del curs Tramita

La Generalitat Valenciana està fent un esforç especialment pel que fa a la posada a la disposició de la ciutadania del canal electrònic per a relacionar-se amb aquesta.

L'ús d'aquest canal per la ciutadania és cada vegada major, per la comoditat que comporta no haver de fer cues ni desplaçaments, per la seua disponibilitat 24x7 i facilitat d'accés, així com per la simplificació de la tramitació i transparència (permet conéixer l'estat de les seues tramitacions dins de la Generalitat). En el cas de les empreses, el marc normatiu que regula aquestes relacions telemàtiques, les obliga a utilitzar el canal electrònic per a relacionar-se amb la Generalitat.

La Generalitat Valenciana ofereix el canal electrònic a ciutadania i a empreses a través de diverses plataformes, cada una amb les seues característiques concretes per la finalitat que preveuen:

  • Seu electrònica: és l'adreça electrònica d'internet (https://sede.gva.es) disponible per a la ciutadania, a manera d'oficina electrònica, per a facilitar l'accés als serveis electrònics de la Generalitat. Ofereix accés a la informació general actualitzada sobre procediments i serveis electrònics, permet la descàrrega de documents i sol·licituds i l'inici de procediments electrònics amb registre electrònic, amb les mateixes garanties que un registre presencial.
  • Assistent de Tramitació Telemàtica: plataforma que possibilita la presentació de sol·licituds/tràmits per la via electrònica. Aquest sistema, centrat en l'usuari, el guia pas a pas durant la tramitació.
  • Carpeta Ciutadana: àrea personal que centralitza la informació dels tràmits de la ciutadania amb la Generalitat: estat de les seues sol·licituds, l'accés a les seues notificacions/comunicacions electròniques, així com l'estat dels seus expedients.

El curs es divideix en tres blocs diferenciats, amb l'objectiu principal d'oferir a la ciutadania la informació necessària per a poder relacionar-se de manera electrònica amb la Generalitat:

  • Introducció a conceptes base de l'Administració electrònica: introdueix el marc normatiu actual sobre Administració electrònica, així com l'ús dels certificats electrònics, firma electrònica i plataforma Cl@ve (plataforma creada per l'Administració General de l'Estat per a facilitar i homogeneïtzar l'autenticació de la ciutadania i empreses a l'hora de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques), tot això amb l'objectiu de deixar patent a la ciutadania les mesures relacionades amb la navegació i tramitació segura que proporcionen.
  • Presentació de sol·licituds/tràmits electrònics: l'objectiu d'aquest bloc és que la ciutadania aprenga a localitzar en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana el tràmit que busca i pas a pas s'indica com tramitar-lo perquè arribe correctament la informació a la Generalitat i desencadene les actuacions administratives corresponents dins d'aquesta.
  • Consulta de la informació de les seues relacions amb la Generalitat Valenciana: l'objectiu, en aquest cas, és que la ciutadania es familiaritze amb les diferents àrees que engloba la Carpeta Ciutadana. D'aquesta manera pot estar al corrent de les seues sol·licituds, expedients i notificacions/comunicacions dins de l'àmbit de la Generalitat.